KVKK

BLG Savunma Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni

BLG Savunma Sanayi Anonim Şti. (“BLG Savunma”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı Veri Sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle bu aydınlatma metnini internet sitemizin ziyaretçilerini, müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve iş birliği içinde olduğumuz şirketleri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek için hazırladık.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Kanun ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

·         BLG Savunma ofisini ziyaret etmeniz sırasında “fiziksel mekân güvenliği” kategorisinde olan “güvenlik kamerası görüntüleri” kişisel verilerinizi, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,

·         BLG Savunma ile bir sözleşme yaptığınız takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, iş telefonu numaranız, vergi numaranız, şahıs şirketi bilgileri, ödeme şekli, ödeme detayı, banka hesap bilgileri” kişisel verileriniz sözleşmenin ifa edilebilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer kişilere ait kayıtlardan ayırt edilebilmesi, e-faturanın tarafınıza iletilebilmesi, ürünlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ve mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için Kanun’un 5/2-c maddesi uyarınca “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla,

·         Elektronik iletişim kanallarımız (e-posta, sms, anlık mesajlaşma) üzerinden BLG Savunma ile iletişime geçtiğiniz takdirde, “kimlik, iletişim ve müşteri işlemi” kategorisinde olan “ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası, talep ve şikayetleriniz” ve gerekli ise “hukuki işlem bilgileriniz” kişisel verilerinizi, bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin sizinle iletişime geçebilmek amacıyla, Kanun’un 5/2-e maddesi uyarınca “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işliyoruz.

·         www.blgsavunma.com.tr internet sitesi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında, “işlem güvenliği ve risk yönetim bilgisi” kategorisinde olan “internet sitesi kullanım bilgileri” kişisel verilerinizi karşılaşılan teknik/yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işliyoruz. İnternet sitesinde çerez programları kullanılmaktadır. İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ne www.blgsavunma.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

·         BLG Savunma ofisinden internete bağlandığınız takdirde “işlem güvenliği ve risk yönetim bilgisi” kategorisinde olan “log kayıtları” kişisel veriniz 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği Kanun’u kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Kanun’un 5/2-ç maddesindeki hukuki sebebine dayalı olarak; “işlem güvenliği ve risk yönetim bilgisi” kategorisinde olan “Mac ID, IP adresi izleme, ziyaret bilgileri (journal bilgisi), internet/IP adres bilgileri” kişisel verileriniz ise şirketin ağ güvenliğini sağlamak amacıyla Kanun’un 5/2-f maddesi uyarınca meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yolla işlenmektedir. 

Kanunʼun 3. maddesi uyarınca kişisel verilerin işlenmesi, bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerindeki her tür işlemi kapsamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

BLG Savunma, “kimlik ve iletişim bilgisi” kategorilerinde olan “ad-soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu numaranız, iş telefonu numaranız” kişisel verilerinizi, size kargo ulaştırılması gereken durumlarda, hizmet aldığımız kargo/kurye şirketleri ile Kanun’un 8. ve 9. maddeleri uyarınca paylaşabilir. 

Ayrıca, “güvenlik kamerası görüntüleri” ve “internet sitesi kullanım bilgileri” dışındaki kişisel verileriniz, tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin ifası için iş birliği yaptığımız tedarikçi, iş ortaklarımız, hizmet alınan diğer üçüncü kişilerle sunduğumuz ürün veya hizmetler ile ilgili yasal hakların takibi, hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi nedenleri ile avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler ile Kanun’un 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilir.

Tüm kişisel veriler, talep edilmesi veya yasal zorunluluklar gereğince düzenleyici veya denetleyici kurumlar, mahkeme, savcılık, icra müdürlükleri dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere kanunların emrettiği her türlü idari, adli ve sair her tür resmi kurum ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

BLG Savunma, kamera kayıtlarını bina dış cephesinde bulunan toplam 4 (dört) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla 7 (yedi) gün 24 (yirmi dört) saat görüntü kaydı yaparak toplamaktadır.

Diğer kişisel verileri ise, yürütmekte olduğu ticari faaliyetleri devam ettirmek, sözleşme yapabilmek ve yaptığı sözleşmeleri uygulayabilmek için sunmakta olduğu ürün ve hizmetlerin gerektirdiği ölçüde sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, sözleşme, internet sitesindeki çerezler, telefon, e-posta, BLG Savunma çalışanlar tarafından sizinle yapılan yüz yüze görüşmeler, kariyer siteleri, sms, anlık mesajlaşma, şirket internet ağına bağlanmadan önce doldurduğunuz alanlardan ve internet hareketlerinizi kayıt altına almak için kullanılan log kayıt işlemleri vasıtası ile toplamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verileriniz Kanun’a uygun olarak sistemlerimizde veya elektronik ve/veya basılı olarak dosyalarımızda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz sınırlı süre saklanacak olup, periyodik olarak yapılan incelemeler sonucunda süresi dolan dokümanlar silinecek veya imha edilecektir.

Bu kapsamda muhafaza edilen kişisel verilerinizin güncelleme başvurularını www.blgsavunma.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Veri Sorumlusu BLG Savunma’ya başvurarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca;

·        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği” uyarınca Veri Sorumlusu olan BLG Savunma’ya www.blgsavunma.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” dokümanında belirtilen yöntemlerle BLG Savunma’nın Bilmo Küçük Sanayi Sit. Aydınlı Mh. Yanyol Cd. Melodi Sk. No: 2/17 PK 34953 Tuzla - İstanbul / TÜRKİYE adresine yazılı olarak veya inf[email protected] e-posta adresine iletmeniz durumunda BLG Savunma talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BLG Savunma, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.